Minister vernietigt het besluit van de gemeenteraad van Ardooie

Besluit gemeenteraad Ardooie

De gemeenteraad van Ardooie keurde op 30 mei 2016 een samenwerkingsovereenkomst goed met de bvba Crematorium Ter Vlucht betreffende de realisatie en exploitatie van een crematorium aldaar. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt bepaald dat de private partner “op eigen risico, op eigen initiatief en voor eigen rekening een crematorium ontwikkelt en organiseert”. De rol van de gemeente beperkt zich tot het aanwerven van twee personeelsleden die – voor rekening van de private crematoriumbeheerder – zullen instaan voor de ontvangst van het lijk, de eigenlijke verbranding en de overhandiging van de as. Alle andere activiteiten - van de bouw tot de exploitatie en het beheer van het crematorium – zijn dus in handen van de private partner.

Deze beslissing is in strijd met de letter en de geest van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Dit decreet bepaalt immers dat enkel een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband een crematorium kan oprichten en beheren. En uit de parlementaire stukken blijkt dat de decreetgever de crematie heeft opgevat als een openbare dienst, die enkel kan uitgevoerd worden door publieke overheden aangezien dit het meeste garantie biedt dat de crematies gebeuren met de nodige sereniteit en respect voor de overledenen.

Administratief beroep

Het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw tekende administratief beroep aan bij de provinciegouverneur van West-Vlaanderen tegen het besluit van de gemeenteraad van Ardooie. De provinciegouverneur schorste op 25 juli 2016 hogervermeld besluit van de gemeenteraad van Ardooie wegens schending van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Handhavingsbeslissing gemeenteraad Ardooie

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de gouverneur heeft de gemeenteraad op 5 september 2016 een enigszins aangepaste samenwerkingsovereenkomst voorgelegd.

Vernietigingsbesluit Minister Homans

Op 3 oktober jl. vernietigde Minister Homans de beslissing van de gemeenteraad van Ardooie aangezien het gerechtvaardigde en aangepaste gemeenteraadsbesluit nog steeds in strijd bleek met het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.