Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden

Aard van de informatie

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwen.

VNOC vzw streeft ernaar dat alle ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de er zich geen onjuistheden voordoen in deze informatie.  Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons contacteren en zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. VNOC vzw beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De (hyper)links naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van deze site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad of het Europees Publicatieblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

Aansprakelijkheid

VNOC vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Intellectuele eigendomsrechten 

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. VNOC vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor onze toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail, per brief of per fax. U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken. Indien u de toestemming wordt verleend is deze steeds kosteloos.

Bescherming van de persoonsgegevens 

Voor zover er persoonlijke informatie wordt gevraagd verbindt VNOC vzw er zich toe om de gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In ieder geval verbindt VNOC vzw er zich toe om dergelijke gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd en ze niet bekend te maken aan derden. VNOC vzw treft de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.